Werkdruk; de verhitte arbeidsmarkt anno 2022

18-10-22

De laatste jaren is de werkdruk in alle sectoren toegenomen waardoor er een tekort is ontstaan aan personeel. Ons land telt op dit moment dan ook meer vacatures dan dat er arbeidskrachten beschikbaar zijn. Om deze vicieuze cirkel compleet te maken, zorg dat tekort aan collega’s weer voor een hogere werkdruk bij het resterende personeel. 

openstaande-vacatures-en.jpeg

Opgehaald via CBS

Personeelstekort tegengaan 

Om dit personeelstekort op te vangen, kun je als ondernemer twee dingen doen: 

  • Minder geschikt personeel aannemen;
  • óf meer loon betalen.

Gevolg van deze laatste optie is dat de arbeidskosten hoger worden waardoor er minder ruimte is voor meer personeel en, daar heb je hem weer; de werkdruk toeneemt. 

Oorzaken van krapte

Maar waar komt die krapte vandaan? Volgens hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen (2022), is dit te wijten aan drie oorzaken; 

Als eerste oorzaak wordt de conjunctuur genoemd waar we momenteel in zitten. Tijdens een recessie zijn er minder vacatures en meer werklozen. Wanneer de economie weer groeit, stijgt het aantal vacatures en de vraag naar personeel. 

De vergrijzing is de tweede oorzaak van het personeelstekort in Nederland. Doordat het aantal AOW-gerechtigden in verhouding tot het aantal werkzame mensen enorm is gestegen, komen de lasten van onze verzorgingsstaat op de schouders van steeds kleiner wordende groep werkzame mensen terecht. 

Als derde en laatste oorzaak wordt de coronacrisis genoemd. In eerste instantie zorgde de coronacrisis voor vermindering van de krapte op de arbeidsmarkt. Veel mensen verloren hun baan, de vraag naar nieuw personeel werd lager en arbeidsmigratie kwam vrijwel stil te liggen, met als gevolg een heleboel openstaande vacatures. 

Personeelstekort bestrijden 

Van Mulligen noemt een aantal mogelijke oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Zo stelt hij dat het fiscaal aantrekkelijker maken van langer of meer werken een uitkomst kan bieden. Nederland zet hoog in op de ondersteuning van mensen met lage inkomens. Hierdoor wordt het voor veel mensen uit deze groep echter onaantrekkelijk om meer te gaan werken omdat zij op dat moment toeslagen kwijt gaan raken en onder de streep vaak minder geld overhouden.

Een tweede mogelijkheid is wanneer parttimers meer zouden gaan werken. Het aanbieden van meer kinderopvang zou daarin doorslaggevend kunnen zijn. 

De derde en tevens laatste mogelijkheid die van Mulligen benoemt is arbeidsmigratie. Daarbij benoemt hij dat dit in de huidige maatschappij, waarin veel discussie gaande is omtrent migratie, een minder populaire oplossing zal zijn. 

samenstelling beroepsbevolking.png

Opgehaald via CBS

Effect op beroepsgroepen

De tekorten aan personeel lijden ertoe dat het steeds slechter gaat met de Nederlandse economie en welvaart. Alle sectoren ondervinden hier hinder aan maar met name in de zorg en in het onderwijs wordt dit als zwaar ervaren doordat, en dan noemen we het tot slot nog maar een keer; de werkdruk hier veel en veel te hoog wordt.

Hoe zit dat nu bij MASE International?

Ook wij merken dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Voor ons is het gevolg dat wij meer tijd in een procedure moeten steken en creatiever moeten zijn om deze tot een succes te maken. Daarnaast zorgen wij dat door onze werkwijze, headhunting, onze internationale scope en direct search, een zo groot mogelijk potentieel bereikt wordt. Bij MASE International zijn wij ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om ál het potentieel op de markt te benutten. Daar horen ook de 50-plussers bij!


Literatuur 

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2022, 16 augustus). Spanning op de arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 17 oktober 2022, van https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/spanning-op-de-arbeidsmarkt

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2022, 17 augustus). Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op. Geraadpleegd op 17 oktober 2022, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/33/spanning-op-de-arbeidsmarkt-loopt-verder-op

uwv. (2022, 22 september). In alle beroepsgroepen sprake van krapte. Geraadpleegd op 17 oktober 2022, van https://www.uwv.nl/nl/persberichten/in-alle-beroepsgroepen-sprake-van-krapte?friendlyurl=/overuwv/pers/persberichten/2022/in-alle-beroepsgroepen-sprake-van-krapte.aspx

van Mulligen, P. H. (2022, 7 maart). Krapte op de arbeidsmarkt: oorzaken en oplossingen. Geraadpleegd op 17 oktober 2022, van https://inspiratie.uwv.nl/werkgeverschap/krapte-op-de-arbeidsmarkt-oorzaken-en-oplossingen

workload-g87e7c1cd6_1920.jpg